Մասին

ՌՈՒԲԵՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ (ԹԱՐՈՒՄԵԱՆ)
Տառաստեղծության բնագավառում աշխատում է 1991 թվականից։ Կրթությամբ՝ ճարտարապետ է։ Ավարտել է ԵրՊԻ-ը 1985-ին։ Լայնորեն տարածված ԱրԹարումյան ընտանքի եւ մի շարք այլ համակարգչային տառատեսակների հեղինակն է։ Ունի նաեւ տեսական աշխատություններ, նվիրված տառաստեղծության օրինաչափություններին ու հայոց այբուբենի ծագումնաբանական հարցերին։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *