***

«Achtung, achtung․․․»՝ ամեն առավոտ
Քաղաքում պարեկներ են շրջում,
Բերանները փակել պահանջում։
«Achtung, achtung․․․»՝ ամեն առավոտ։
Ձայնազուրկը բերան չի բացում։
Բարձրախոսը անհույզ է, խռպոտ․
«Achtung, achtung․․․»՝ ամեն առավոտ։
Քաղաքում պարեկներ են շրջում։

Related posts

Leave a Comment